Aktivitet 3: Massetettheten til metaller og lineær regresjon

Læringsmål

- innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk

- undersøke egenskaper til noen stoffer fra hverdagen

Kort prosjektbeskrivelse

Denne aktiviteten går ut på å bestemme massetettheten til mange kjente metaller som jern, aluminium, kobber, bly, sink, ... Denne aktiviteten er en introduksjon for matematisk modellering og lineærregresjon. Vi bruker blant annet Geogebra for å systematisere og analysere måledata. Vi sammenlikner våre eksperimentelle verdier for metallenes massetetthet med standard fysikktabeller og regner ut eventuelle avvik fra fasit-svarene. Utvalgte bilder/grafer

Utvalgte bilder